Basis Monitor

AML - Regler om arbeidstid - overtidsarbeid

Som arbeidsgiver må du passe på at virksomheten overholder bestemmelsene om arbeidstid, og at ansatte ikke jobber for mye. Bestemmelsene fremkommer av arbeidsmiljøloven(AML) kapittel 10, og Reglene i AML er innebygget i Timeflex Ledermodul. Timeflex hjelper deg å holde oversikt over hvor mye hver enkelt arbeidstager har jobbet. Den varsler når grensen for overtid nærmer seg, og når den er overskredet. For andre funksjoner i Timeflex Pluss, klikk her .

AML relaterte funksjoner i Timeflex Pluss

Overtid i henhold til AML er ikke alltid det samme som timer med utbetalt overtid. Overtid i henhold til AML beregnes ut i fra det man har jobbet mer enn det som er ”alminnelig arbeidstid”. Med alminnelig arbeidstid mener man den «normale» arbeidstiden. Det er i arbeidsmiljøloven fastsatt egne grenser for alminnelig arbeidstid er som følger: 9 timer i løpet av 24 timer, 40 timer i kløpet av en periode på syv dager, 200 timer på 52 uker. Dette betyr at de ansatte kan arbeide opp til 9 timer i løpet av et døgn uten at overtid anses å ha påløpt i forhold til AML. Det kan godt være at man i henhold til arbeidsavtale får betalt for overtiden etter 8 timer, men selv om denne timen er betalt behøver det ikke bety at det er overtid i henhold til AML. Mange har fleksitid og kan jobbe arbeidsdager på for eksempel 13 timer uten å få betalt for overtiden. Allikevel kan de siste 4 timene da være overtid i henhold til AML. Når det er sagt er det vanlig at når man har fleksitid, er det ofte avtalt gjennomsnittsberegninger.

Det er strengere grenser for hvor mye man kan jobbe for visse typer arbeid. I Timeflex kan man definere ulike regler på ulike arbeidstidsordninger. Arbeidsmiljøloven bestemmer at dersom det er snakk om døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid, arbeid på to skift som regelmessig drives på søn- og helgedager, og sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig driver på søn- og helgedager, arbeid som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, eller arbeid som hovedsakelig drives om natten, er grensene for den alminnelige arbeidstiden som følger: 9 timer i løpet av 24 timer (altså ikke økt daglig grense) og 38 timer i løpet av en periode på syv dager. Har man ansatte med denne typen arbeid, velger man det når man definerer arbeidstidsordningen.

I henhold til arbeidsmiljøloven må du betale de ansatte et tillegg som skal være minimum 40 % av lønnen de mottar for ordinær arbeidstid. Loven skiller ikke mellom overtidsarbeid som utføres på dag- eller kveldstid, ei heller om overtidsarbeidet blir utført på en ukedag eller helligdag. Overtidstillegget på 40 % gjelder derfor etter arbeidsmiljøloven uavhengig av når overtidsarbeidet har funnet sted. Veldig mange tariffavtaler har imidlertid egne bestemmelser hvor overtidstillegget kan variere i ulike situasjoner. Derfor skiller Timeflex på overtid som skal utbetales og overtid i henhold til AML.

Særlig og tidsavgrenset behov for overtid kan i utgangspunktet ikke gjennomføres uten at det er et særlig og tidsavgrenset behov for at det utføres overtidsarbeid i virksomheten. Det er imidlertid en viss adgang til å avtale at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et senere tidspunkt. Dette krever en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og den ansatte, og er ikke noe man ensidig kan pålegge den ansatte. Dette kan gjelde både ordninger med fleksitid (gjennomsnittsberegninger) og ordninger der man avspaserer time for time og får utbetalt tillegget.

Arbeidsmiljølovens hovedregel er uansett at overtidsarbeidet ikke må overstige: 10 timer i løpet av en periode på 7 dager, 40 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. Det finnes grupper som er fritatt for bestemmelsene. Det gjelder ledere og ansatte i særskilt fri yrker. De som skal fritas legges i egne arbeidstidsordninger i Timeflex.

I Timeflex ledermodul er det et datavarehus hvor du kan hente ned data og overtid. Du får data pr. månedsslutt for avsluttede måneder, og frem til i går for inneværende måned. Du kan hente ut overtid i henhold til AML siste 7 dager, siste 4 uker, siste 26 uker og siste 52 uker. Systemet varsler både med melding og grafisk når du nærmer deg brudd, eller har brudd på arbeidstidsbestemmelsene i din arbeidsstokk.

Link til lovdata - Arbeidsmiljøvernloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Link til Timeflex ledermodul PDF: https://timeflex.no/Download/Timeflex ledermodul og datavarehus.pdf