Arbeidstid, overtid og arbeidsmiljøloven

Hvordan er nå disse reglene igjen? I denne bloggartikkelen gir vi deg kortversjonen.

Som arbeidsgiver må du passe på at ansatte ikke jobber for mye. Dette reguleres i arbeidsmiljøloven (AML) kapittel 10. Timeflex timeregisitrering hjelper deg å holde oversikt, og varsler evt. brudd.

Forskjellen på utbetalt overtid og overtid i forhold til AML

Overtid i henhold til AML beregnes ut ifra det man har jobbet mer enn det som er definert som alminnelig arbeidstid i loven. De vanligste grensene for alminnelig arbeidstid i henhold til AML er: 

  • 9 timer i løpet av 24 timer 
  • 40 timer i løpet av syv dager

Jobbing utover dette er overtid i henhold til arbeidsmiljøvernloven. Mange arbeidsavtaler sier at pålagt overtid startes etter full arbeidsdag, for eksempel etter 8 timer. Selv om timen mellom 8 og 9 timer er betalt overtid, teller den ikke med som overtid etter AML. Mange har fleksitid og kan jobbe arbeidsdager på for eksempel 13 timer uten å få betalt for overtiden. Allikevel er de siste 4 timene, mellom 9 og 13 timer, overtid i henhold til AML. 

Dette er hovedregelen, men det er mange unntak beskrevet i §10.4 i loven. I Timeflex kan man definere ulike regler på ulike arbeidstidsordninger.

AML Brudd

Det er strenge grenser for hvor mye man kan jobbe mer enn alminnelig arbeidstid.

Arbeidsmiljølovens hovedregel er: 

  • Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager
  • Overtidsarbeidet (det som jobbes mer enn alminnelig arbeidstid) må ikke overstige 10 timer i løpet av en periode på 7 dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker 

§10.6 i loven beskriver unntak som kan avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, samt at man kan søke arbeidstilsynet om utvidelser. Det finnes også grupper som er fritatt for bestemmelsene. Det gjelder ledere og ansatte i særskilt fri yrker. De som skal fritas legges i egne arbeidstidsordninger i Timeflex. 

I Timeflex ledermodul har du et eget menyvalg for AML og tilstedeværelse. Her vises evt. brudd på AML i forhold til hva som er satt opp på arbeidstidsordningene. 

Link til lovdata - Arbeidsmiljøvernloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62


Book demo Bestill 1 måneds gratis prøveperiode Kontakt oss A orange circle used as a button
Klikk her
5 ting du burde tenke gjennom før du velger tidsregistreringssystem.